Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2023

Polityka prywatności
www.fundacjalenygrochowskiej.pl

Polityka prywatności strony internetowej www.fundacjalenygrochowskiej.pl (dalej: Polityka prywatności) określa zasady, na jakich będą przetwarzane Twoje dane osobowe oraz podmiot, który będzie odpowiedzialny za ich przetwarzanie – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Polityka prywatności określa także cele, w których przetwarzane będą Twoje dane osobowe, zakres ich przetwarzania oraz prawa, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

§1 Definicje

Użyte w Polityce prywatności określenia, oznaczają:

 1. Strona internetowawww.fundacjalenygrochowskiej.pl.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. Zm.).
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub zniszczenie.
 5. Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 6. Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 7. Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

§2 Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Leny Grochowskiej z siedzibą w Siedlcach (kod pocztowy: 08-110) przy ul. Brzeskiej 134, z którym możesz kontaktować się:

§2A Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych za pośrednictwem:

 • Poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora wskazany w §1 Polityki prywatności z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych;
 • E-mail: iodo@fundacjalenygrochowskiej.pl.

§3 Przetwarzanie Twoich danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe w ramach funkcjonalności Strony są przez nas przetwarzane w następujących celach:
  1. Kierowania do Ciebie informacji handlowych o produktach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora, w tym wysyłki na Twój adres e-mail naszego newslettera.
  2. Umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem dostępnych na Stronie źródeł komunikacyjnych i udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądania/zapytania.
  3. Zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy darowizny, której dokonujesz na rzecz Administratora (wyłącznie w przypadku jeśli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy darowizny lub po jej zrealizowaniu.
  4. Identyfikacji osób wyznaczonych do kontaktu oraz prawidłowego wykonania Umowy darowizny (w przypadku gdy darczyńcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy darowizny lub po jej zrealizowaniu.

§3A Przetwarzanie danych w celu kierowania informacji handlowych o produktach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora, w tym wysyłki newslettera

 1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu podejmowania wobec Ciebie działań marketingowych poprzez wysyłanie na Twój adres e-mail informacji handlowych o promocjach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora, w tym także wysyłania newslettera na Twój adres e-mail.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi marketingowe oraz informatyczne.
 4. Twoje dane będą przez nas przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych lub odpadnięcia celów, dla których została zebrana.
 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, zaś brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości kierowania przez nas informacji marketingowych na Twój adres e-mail.

§3B Przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem dostępnych na Stronie źródeł komunikacyjnych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość/zapytanie, jeśli zdecydujesz się na kontakt z nami za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze Twoich żądań lub zapytań, które do nas kierujesz oraz udzielenia na nie odpowiedzi.
 3. Jeśli kierujesz do nas zapytanie lub żądanie za pośrednictwem naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram, odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (dalej: Meta Platforms).
  Meta Platforms przetwarza Twoje dane osobowe w celach wskazanych w polityce prywatności portalu społecznościowego, z którego korzystasz:

Twoje dane osobowe, które zostały zgromadzone w związku z Twoją wizytą na w/w portalach społecznościowych mogą być przekazane przez Meta Platforms poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – zasady przekazywania danych przez Meta Platforms zostały uregulowane w powyższych linkach do polityk prywatności.

 1. Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji, w tym w szczególności przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości/zapytania.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli chcesz się z nami skontaktować oraz otrzymać odpowiedź na Twoje zapytanie lub żądanie.

§3C Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy darowizny, której dokonujesz na rzecz Administratora (wyłącznie w przypadku, jeśli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy darowizny lub po jej zrealizowaniu

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy darowizny, której dokonujesz na rzecz Administratora (wyłącznie w przypadku, w którym jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w w/w celu będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy darowizny, której dokonujesz na rzecz Administratora.
 3. Twoje dane osobowe będziemy także przetwarzali w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które zostały na nas nałożone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania prze nas Twoich danych osobowych w w/w celu będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym art. Ustawę z 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Ustawę z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
 5. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy darowizny lub po jej zakończeniu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy darowizny lub po jej zakończeniu.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: finansowo-księgowe, prawne oraz informatyczne.
 8. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Umowy darowizny, przez okresy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w odniesieniu do obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz przez okres wynikający z terminu przedawnienia roszczeń majątkowych) – nie dłużej jednak niż 5 lat.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś bez ich podania jej zawarcie nie będzie możliwe.

§3D Przetwarzanie danych osobowych w celu identyfikacji osób wyznaczonych do kontaktu oraz prawidłowego wykonania Umowy darowizny (w przypadku, gdy darczyńcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy darowizny lub po jej zrealizowaniu

 1. Twoje dane osobowe zostały przekazane do Administratora przez Twojego pracodawcę/zleceniodawcę/współpracownika w związku z zawarciem/realizacją Umowy darowizny (dalej: Umowa), dokonywanej na rzecz Administratora.
 2. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych Umową, jej prawidłowego wykonania oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z jej tytułu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych Umową, jej prawidłowego wykonania oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z jej tytułu.
 4. Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa zatrudniającego podmiotu, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu lub adres e-mail.
 5. Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez okres konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresu przedawnienia roszczeń, obowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie) oraz z przepisów podatkowych.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, finansowo-księgowe oraz informatyczne.

§4 Twoje uprawnienia

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
  1. Wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie (w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, tj. kierowania do Ciebie informacji handlowych o produktach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora) – przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu:
   1. Udzielania odpowiedzi na Twoje żądania/zapytania, które kierujesz do nas za pośrednictwem dostępnych na Stronie kanałów komunikacyjnych.
   2. Identyfikacji osób wyznaczonych do kontaktu oraz prawidłowej realizacji Umowy darowizny.
   3. Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy darowizny lub po jej zakończeniu.
  3. Przenoszenia Twoich danych osobowych – w przypadku, w którym podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na ich przetwarzanie (tj. w celach kierowania do Ciebie informacji handlowych o produktach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora) jak też zawarcie oraz prawidłowe wykonanie Umowy darowizny (gdy stroną jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).
  4. Dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO).
  5. Sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych (art. 16 RODO).
  6. Usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadkach określonych w art. 17 RODO).
  7. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).
 2. W przypadku stwierdzenia przez Ciebie, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresów wskazanych w §2 oraz §3 niniejszej Polityki.

§5 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Na żadnym etapie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych nie będziesz podlegał/a podejmowaniu wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

§6 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Strona internetowa ma prawidłowy certyfikat wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji. Oznacza to, że informacje art. hasła lub dane kart kredytowych są bezpiecznie wysyłane do tej witryny i nie można ich przechwycić.
 2. Pracownik IT nadaje użytkownikom systemów informatycznych uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Administratora niezwłocznie po odebraniu od użytkownika oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczania.
 3. Dostęp do systemów informatycznych Administratora, służących do przetwarzania danych osobowych możliwy jest wyłącznie po podaniu unikalnego identyfikatora i hasła.

§7 Pliki cookie

 1. Właścicielem strony internetowej www.fundacjalenygrochowskiej.pl (dalej: Strona internetowa) jest Fundacja Leny Grochowskiej z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Brzeskiej 134, KRS: 0000506586, NIP: 8212640725, REGON: 147217470 (dalej: Fundacja).
 2. Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa wykorzystuje do zapisu informacji na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten z niej korzysta.
 3. Pliki cookie mogą być instalowane przez Stronę i będą mogły być wyłącznie przez nią odczytane (pliki administratora). Strona może także korzystać z plików serwisów zewnętrznych. Wówczas dane będą mogły być odczytane przez właściciela ciasteczka (np. Google, PayPal).
 4. Pliki cookie można podzielić na trwałe (które są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, przechowywane są przez ustalony okres) oraz sesyjne (usuwane są po zamknięciu przeglądarki).
 5. Pliki cookie zapisują indywidualne informacje o konfiguracji urządzenia użytkownika, preferencji użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp.). Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z stron internetowych. Dzięki nim nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas kolejnych odwiedzin na stronie lub za każdym razem czytać komunikatu o plikach cookie.

§7A Pliki cookie wykorzystywane przez stronę internetową

 1. Na stronie internetowej używane są pliki cookie Fundacji oraz pliki serwisów zewnętrznych (Google oraz PayPal). Ilość, rodzaj oraz funkcja plików cookie wykorzystywanych przez serwisy zewnętrzne może się różnić pomiędzy poszczególnymi użytkownikami z uwagi na ich indywidualne wiadomości np. czy posiadają konto w serwisie społecznościowym etc.
 2. Strona internetowa używa trzech rodzajów plików cookie:
  1. konieczne;
  2. statystyczne/analityczne;
  3. inne (Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki, które jesteśmy w trakcie klasyfikowania wraz z dostawcami poszczególnych usług; są to np. cookieinfo oraz fpopup).
 3. Strona internetowa używa następujących koniecznych plików cookie:
  1. SesionID – Jest to plik cookie, który jest używany w kontekście transakcji na stronie internetowej i jest on niezbędny do zapewnienia bezpiecznej transakcji. Jest on przechowywany przez okres jednego dnia, zaś jego dostawcą jest PayPal.
  2. _paypal_storage_ – Jest to plik cookie, który jest używany w kontekście umożliwienia funkcji płatności za pośrednictwem PayPal na stronie internetowej. Jest on przechowywany trwale.
  3. Enforce_policy_ – Jest to plik cookie, który jest niezbędny do wykonania bezpiecznej transakcji za pośrednictwem PayPal. Jest on przechowywany przez okres jednego roku.
  4. L7_az – Jest to plik cookie, który jest niezbędny dla zapewnienia funkcji logowania się na stronie PayPal. Jest on przechowywany przez okres jednego dnia.
  5. PHPSESSID – jest to sesyjny plik cookie (tzn. jest usuwany po zamknięciu przeglądarki), który umożliwia przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika np. język oraz umożliwia korzystanie najważniejszych funkcji na stronie internetowej. Jest on przechowywany do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.
  6. ts – Jest to plik cookie, który jest używany w kontekście umożliwienia funkcji płatności za pośrednictwem PayPal na stronie internetowej. Jest on przechowywany przez okres trwania sesji użytkownika.
  7. ts_c – Jest to plik cookie, który jest używany w kontekście umożliwienia funkcji płatności za pośrednictwem PayPal na stronie internetowej. Jest on przechowywany przez okres 3 lat.
 4. Strona używa następujących analitycznych plików cookie:
  1. _ga – Jest to plik cookie wykorzystywany przez Google Analytics, którego celem jest rozróżnianie użytkowników, w tym celu przypisywane są losowe numery jako identyfikatory, które umieszczane są w każdym żądaniu wyświetlenia podstrony na stronie internetowej. Jest on przechowywany przez okres 2 lat.
  2. _gat – Jest to plik cookie wykorzystywany przez Google, którego celem jest zahamowanie tempa żądań wysyłanych na serwery. Jest on przechowywany przez jedną minutę.
  3. _gid – Plik cookie wykorzystywany przez Google Analytics, którego celem jest rozróżnianie użytkowników. Jest on przechowywany przez okres 24 godzin.
 5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez pliki cookie należące do PayPal, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/cookie-full.
 6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez pliki cookie należące do Google można znaleźć na stronie internetowej: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

§7B Zarządzanie plikami cookie

 1. Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach korzystania z przeglądarki (linki wyświetlone poniżej):
  1. Google Chrome;
  2. Mozilla Firefox;
  3. Microsoft Edge;
  4. Opera;
  5. Safari.

§7C Usuwanie plików cookie

Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć w całości lub selektywnie poprzez wybranie konkretnego pliku. Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron).

§7D Zarządzanie plikami cookie

Ustawienia przeglądarki mogą posłużyć do zablokowania w całości lub selektywnie plików cookie, które pochodzą z konkretnej strony. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.

§7E Blokowanie plików cookie

Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do profilu).

§7F Przetwarzanie danych osobowych przez pliki cookie

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na stronie jest Fundacja Leny Grochowskiej z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Brzeskiej 134 (dalej: Administrator/Fundacja);
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności plików cookie Google jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), Gordon House, Barrow Street. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tym zakresie są opisane w: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności plików cookie należących do PayPal jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu przy Boulevard 25, 2449 Luksemburg. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tym zakresie są opisane w: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/cookie-full.
 2. Przetwarzanie danych przez pliki cookie serwisów zewnętrznych oraz plików analitycznych odbywa się:
  1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 3. Przetwarzanie danych przez pliki funkcjonalne/konieczne (niezbędne do właściwego działania strony) odbywa się:
  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora, którym jest dostarczanie najwyższej jakości treści na stronie www.fundacjalenygrochowskiej.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Fundacja będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fundacji np. podmiotom odpowiedzialnym za techniczny aspekt funkcjonowania strony. Ponadto Fundacja będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres wskazany w §7A niniejszej polityki.
 6. Przysługuje Ci prawo do:
  1. Wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie przetwarzania (jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  4. sprostowania swoich nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
  5. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  6. przenoszenia danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  7. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  8. W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 7. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy wskazane w §2 oraz §3 niniejszej Polityki.