Cele statutowe Fundacji Leny Grochowskiej

1. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodzinom i osobom szczególnie doświadczonym przez los, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie mieszkania: repatriantom, niepełnosprawnym, wychowankom domów dziecka, ubogim;

2. Pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

4. Działalność charytatywna;

5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

7. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;

8. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i tradycji;

9. Działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

10. Działalność na rzecz promocji i organizacja wolontariatu;

11. Działalność na rzecz ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu, promowania postaw proekologicznych;

12. Działalność na rzecz rozrywki i sportu;

13. Działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

14. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów na rzecz osób niepełnosprawnych;

15. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;

16. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.